FWD 富衛樂飛翔 1 折!航班延誤 3 小時 $800 賠償自動過戶,優惠至 5 月31 日

正呀!航班 Cancel 或 Delay 唔洗等到頸都長先 Claim 到錢!去旅行最怕天氣不似預期,延誤事小,喺機場呆等事大。以為買咗旅遊保險就冇有怕,點知 Claim 錢同搭飛機一樣,等完又等,等完又等⋯⋯ 索償手續多到心怕怕。FWD富衛最近就推出咗「樂飛翔」航班取消及延誤保險,大家唔洗再心怕怕啦!「樂飛翔」承保由香港出發的航班,當航班 Delay 超過 3 個鐘或被取消,唔駛填表申報,HK$800 賠償自動過數落銀行户口。相比一般旅遊保險最少delay
( 閱讀更多 )